Gebruiksvoorwaarden Picl

Januari 2021

Artikel 1. Definities
1.1 Picl: onderdeel van de stichting Nederlandse Filmpromotie hierna ‘de Stichting’, statutair gevestigd te (1051 HH) Amsterdam, aan de Van Hallstraat 54. Kamer van Koophandel KvK 65090683.
1.2 Dienst: de service van de Stichting, die online onder de merknaam Picl wordt aangeboden en die het gebruikers mogelijk maakt via diverse apparaten content te kunnen afnemen, na betaling en uitsluitend voor eindgebruik onder onderstaande Voorwaarden.
1.3 Gebruiker: de natuurlijke persoon die content afneemt van Picl anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. ™
1.4 Partijen: Picl en Gebruiker gezamenlijk.
1.5 Apparaten: de apparaten waarop content afgespeeld kan worden, zoals deze zijn vermeld op de Website.
1.6 Transactie: het gezamenlijk besluit van Partijen tot het aangaan van een rechtsverhouding, waarbij Picl toezegt, met toepasselijkheid van de bepalingen opgenomen in deze Voorwaarden, toegang tot bepaalde content te leveren tegen een door Gebruiker te verrichten tegenprestatie bestaande uit de betaling van een bedrag of het invullen van een door Picl verstrekte code.
1.7 Content: audiovisueel materiaal, zoals, maar niet beperkt tot films en trailers, waarbij de vertoning over het algemeen aanvangt gedurende de periode dat de content nog wordt vertoond in de bioscopen, derhalve tijdens het zgn. theatrical window, o.a. door het (deep)linken naar de content vanaf de website van de bioscoop naar de specifiek voor de bioscoop gemaakte webpagina op de website van Picl. De content kan door de Gebruiker gestreamd worden doch niet gedownload.
1.8 Voorwaarden: de onderhavige Gebruikersvoorwaarden, die op de (rechts)verhouding van Partijen van toepassing zijn.
1.9 Website: de Website van de Dienst van de Stichting , te vinden op www.picl.be.
1.10 Klantenservice: de Klantenservice is per e-mail bereikbaar op support@picl.be.
1.11 Klachten: eventuele klachten kunnen per e-mail ingediend worden op support@picl.be.

Artikel 2. De Dienst
2.1 Alvorens Gebruiker gebruik kan maken van de Dienst, waaronder het afnemen van content, dient Gebruiker zich eerst (eenmalig) te registreren op de Website en de Voorwaarden te accepteren.
2.2 Alleen personen van 16 jaar en ouder kunnen zich registreren. Wanneer echter een Gebruiker de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt kan deze met toestemming van zijn ouder of verzorger zich registreren en gebruik maken van de Dienst.
2.3 Gebruiker dient bij het registreren op de Website zijn e-mailadres als gebruikersnaam op te geven en een uniek wachtwoord te kiezen.
2.4 Gebruiker zal het wachtwoord in combinatie met de gebruikersnaam strikt geheim houden en niet aan derden bekend maken. Misbruik en of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord in combinatie met de gebruikersnaam komen voor rekening en risico van Gebruiker, tenzij dit gebruik aan Picl kan worden toegerekend.
2.5 Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van Picl van toepassing, zoals dat is gepubliceerd op de Website. De Stichting is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2.6 Ten aanzien van de Dienst is het Commissariaat voor de Media belast met het toezicht op de naleving van de Mediawet 2008
2.7 De Stichting houdt zich aan de wettelijke verplichting dat de afgeleverde content aan de overeenkomst moet beantwoorden.

Artikel 3. De content
3.1 Als Gebruiker geregistreerd is, heeft deze toegang tot het overzicht van de content en kan deze content afnemen voor de aangegeven prijs en onder de condities als opgenomen in deze Voorwaarden.
3.2 De beschikbare content op de Dienst zal voortdurend variëren. Picl behoudt zich het recht voor om het aanbod van content zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
3.3 De content wordt aangeboden onder de vermelding van de door Picl’s licentiegevers vastgestelde leeftijds- en inhoudsclassificaties, volgens het Kijkwijzersysteem, tenzij deze licentiegevers dergelijke classificaties niet hebben vastgesteld. Door een Transactie aan te gaan, verklaart Gebruiker tenminste de voor de specifieke content vereiste leeftijd te hebben. Picl kan niet controleren of een Gebruiker ouder dan 16 jaar is en raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de digitale activiteiten van hun kinderen onder de 16 jaar.

Artikel 4. Gebruik van de dienst en ontbindingsrecht gebruiker
4.1 Een Transactie tussen Picl en Gebruiker komt tot stand zodra Gebruiker aangeeft de geselecteerde content te willen huren door op ‘bekijk de film’ te klikken, waarna betaling plaats vindt en de content kan worden bekeken.
4.2 De Gebruiker ontvangt een bevestiging van de Transactie per e-mail.
4.3 Gebruiker heeft het recht de Transactie te herroepen binnen 48 uur na het tot stand komen van de Transactie, tenzij de levering van de content eenmaal is begonnen. Gebruiker kan de Transactie herroepen door een mail te sturen aan support@picl.be. Het bedrag dat gemoeid is met de betreffende Transactie, inclusief eventuele transactiekosten zal dan uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van verklaring tot herroeping worden teruggestort of gecompenseerd worden door middel van een code als voor de Transactie is betaald via een code.
4.4 Ook na aanvang van de levering kan een Gebruiker de Transactie annuleren als Gebruiker content van onaanvaardbare kwaliteit heeft ontvangen/ontvangt, en de slechte kwaliteit van de content is te wijten aan Picl. Een Gebruiker kan hiertoe zijn klacht per email kenbaar maken via support@picl.be. Indien de ingediende klacht gegrond wordt verklaard, wordt het bedrag dat gemoeid is met de betreffende Transactie teruggestort ingeval de Transactie is betaald doormiddel van een eenmalige overboeking voor de specifieke Transactie of gecompenseerd worden door middel van een code als voor de Transactie is betaald via een code.

Artikel 5. Gebruiksregels en technische vereisten ingeval van huur
5.1 Na totstandkoming van een Transactie waarbij content wordt gehuurd heeft een Gebruiker 48 uur de tijd om de betreffende content te bekijken.
5.2 Specifieke technische vereisten en beperkingen voor het ontvangen en het afspelen van gehuurde content op de verschillende soorten Apparaten zoals, maar niet gelimiteerd tot PC’s, laptops, Tablets en Smart Phone zijn opgenomen op de Website. Voor Apparaten kunnen deze technische vereisten en beperkingen door de ontwikkeling van de techniek van Picl wijzigen. Gebruiker dient de huidige vereisten en beperkingen zoals opgenomen op de Website te controleren alvorens tot een Transactie over te gaan.

Artikel 6. Prijzen, betaling en condities
6.1 Alle door Picl gepubliceerde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
6.2 Voor betalingen voor Transacties met gebruikmaking van een eenmalige overschrijving door middel van Bancontact, PayPal of een creditcard heeft Picl het recht om bijkomende transactiekosten in rekening te brengen. Deze zullen vermeld staan voorafgaand aan de Transactie. De verschillende betalingswijzen kunnen van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente mogelijkheden staan vermeld op de Website.
6.3 Totdat een Transactie is verricht, behoudt Picl zich het recht voor om prijzen voor content op ieder tijdstip te wijzigen. Picl biedt geen prijsbescherming of terugbetaling in geval van een prijsverlaging of promotionele aanbieding nadat de Transactie is verricht.
6.4 Voor iedere Transactie waarbij Picl content beschikbaar stelt, dient Gebruiker te betalen en mag Picl afhankelijk van de door Gebruiker gekozen betaalmogelijkheid ten bedrage van de Transactie, alsmede voor eventuele bijkomende bedragen zoals transactiekosten zijn bankrekening of creditcard debiteren.
6.5 Gebruiker is pas gekweten van zijn betalingsverplichting indien het verschuldigde bedrag door Picl onvoorwaardelijk is ontvangen.
6.6 Picl maakt gebruik van het betaalsysteem van Mollie en PayPal om betalingen te verwerken voor Bancontact of creditcard. Mollie en PayPal hebben een vergunning als betaaldienstverlener van De Nederlandsche Bank N.V.

Artikel 7. Licentie
7.1 Door op de button te klikken waarmee Gebruiker aangeeft de gekozen content te willen huren vindt betaling plaats en krijgt Gebruiker met betrekking tot de gekozen content van Picl een beperkte, non-exclusieve, niet overdraagbare, niet-sublicenseerbare licentie om de gekozen content conform de Voorwaarden, uitsluitend in huiselijke kring in Nederland op een Apparaat te bekijken. Het aanmaken van een account kan alleen in Nederland en het doen van betalingen kan alleen met in Nederland geregistreerde betaalmethoden.
7.2 Al het gebruik van de content anders dan in het vorige artikellid omschreven, waaronder maar niet beperkt tot enig commercieel of promotioneel gebruik, is niet toegestaan en wordt uitdrukkelijk voorbehouden aan de betreffende houder van de intellectuele eigendomsrechten op de content.
7.3 Mede omdat Picl voor het aanbieden van de content afhankelijk is van haar licentiegevers en ongeacht eventuele andersluidende bepalingen in deze Voorwaarden, behoudt Picl zich het recht voor om op ieder tijdstip (een deel van) de content te wijzigen, vertoning op te schorten of bepaalde content te verwijderen. Picl noch de licentiegevers van Picl zullen aansprakelijk zijn jegens de Gebruiker of derden wanneer Picl dat recht uitoefent. Voor zover mogelijk zal Picl de Gebruiker vooraf waarschuwen en de Gebruiker compenseren indien vertoning is opgeschort binnen 48 uur nadat een Transactie heeft plaatsgevonden.
7.3 Het is Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan de content openbaar te maken of anderen in staat te stellen openbaar te doen maken anders dan in huiselijke kring of de content op enigerlei wijze op te nemen, te kopiëren, te verveelvoudigen en/of door te leveren aan een derde. Onder huiselijke kring wordt verstaan de familie- of vriendenkring of een groep personen tussen wie hechte banden van persoonlijke aard bestaan.
7.4 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is het Gebruiker niet toegestaan content publiekelijk openbaar te maken of anderen in staat te stellen publiekelijk openbaar te maken in openbare gelegenheden. Onder openbare gelegenheden wordt in ieder geval verstaan: i) iedere publiekelijk toegankelijke ruimte, ii) elke ruimte waarvoor een toegangsprijs wordt gevraagd, iii) horeca gelegenheden, iv) gemeenschappelijke ruimtes van hotels, ziekenhuizen, bejaardenhuizen, scholen, kantoren, overheidsinstellingen en studentenhuizen.
7.6 Gebruiker is gehouden om ten aanzien van de content steeds in overeenstemming te handelen met de geldende wettelijke regels, waaronder maar niet beperkt tot regels ten aanzien van intellectuele eigendom. Indien geconstateerd wordt dat Gebruiker in strijd met deze Voorwaarden in het algemeen en Artikel 7 en Artikel 8 in het bijzonder, en/of content openbaar maakt, verveelvoudigt, ter beschikking stelt aan derden, en/of distribueert, zal aangifte bij de politie worden gedaan en zullen alle kosten en schade, waaronder maar niet beperkt tot immateriële en materiële schade op Gebruiker worden verhaald. Gebruiker zal tevens worden uitgesloten van ieder gebruik van de Dienst.

Artikel 8. Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten
8.1 Het materiaal op de Website en/of hetgeen wordt getoond door middel van de Dienst, bijvoorbeeld met een app, met inbegrip van doch niet beperkt tot afbeeldingen, gebruikersinterfaces, audio- en videoclips, de content, redactionele inhoud en de scripts en software die worden gebruikt om de Dienst uit te voeren, bevat beschermde digitale informatie en materialen, die eigendom zijn van Picl en/of de licentiegevers van Picl en worden beschermd door toepasselijke wetten op het gebied van intellectuele eigendom en andere wetten, met inbegrip van doch niet beperkt tot die op het gebied van auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, merkrechten en octrooien. Gebruiker mag dergelijke beschermde informatie en materialen op geen enkele wijze gebruiken, anders dan voor gebruik van de content in overeenstemming met deze Voorwaarden. Geen enkel deel van de content mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden gereproduceerd, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden.
8.2 Picl verklaart dat zij van rechthebbenden op de content de nodige toestemming heeft verkregen om aan Gebruiker de in artikel 8.1 omschreven licentie te verlenen.
8.3 Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat door middel van een Transactie of anderszins intellectuele eigendomsrechten van Picl of haar licentiegevers overgaan op Gebruiker. Alle door Gebruiker opgevraagde content blijft uitdrukkelijk eigendom van Picl of haar leveranciers/ licentiegevers.
8.4 De content bevat technische beveiligingen, aangebracht door Picl en/of haar licentiegevers, om de content te beschermen en het gebruik van de content te beperken in overeenstemming met de in artikel 7.1 omschreven licentie. Het is Gebruiker derhalve uitdrukkelijk niet toegestaan om – de content en/of een deel daarvan en/of het computerbestand waarmee de content aan Gebruiker wordt aangeboden te kopiëren, aan te bieden, te verspreiden, te verkopen, te verhuren, over te dragen, te (sub)licenseren, te distribueren, ter beschikking te stellen aan derden of derden toegang te verlenen tot (delen van de content door het verstrekken van daartoe benodigde gegevens; – te (proberen om) de versleuteling of de beveiliging van de (doorvoer van) de content en/of het computerbestand en/of de software waarmee de content aan Gebruiker wordt aangeboden of via welke de content wordt afgespeeld te omzeilen of te kraken, dan wel enig door of namens Picl aangebrachte technische voorzieningen te omzeilen in de zin van artikel 29a Auteurswet; – de content aan te passen, veranderen, vertalen, of afgeleide werken van de content te vervaardigen; – het bestand waarmee de content aan Gebruiker wordt aangeboden te de-compileren, kopiëren, verveelvoudigen of uit elkaar te rafelen om achter de beginspecificaties van het systeem en/of de ontwerpspecificaties te komen, of anderszins het bestand dusdanig te bewerken dat een voor personen leesbare code ontstaat; – de content en/of het bestand waarmee de content aangeboden wordt aan Gebruiker te verveelvoudigen of te “branden” op een fysieke drager, zoals, maar niet beperkt tot CD’s, DVD’s, USB-sticks etc., of welke andere in te toekomst te ontwikkelen fysieke dragers.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Picl verleent geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van het niet kunnen afspelen van content indien zulks het gevolg is van ontoereikende functionaliteit en/of storingen van de apparatuur of de internetverbinding van Gebruiker. In geen geval zullen licentiegevers van Picl aansprakelijk zijn voor het niet kunnen afspelen van de content om welke reden dan ook.
9.2 Picl kan niet garanderen dat de content voldoet aan de inhoudelijke verwachtingen die Gebruikers ten aanzien van die content kunnen hebben op grond van marketinguitingen zoals trailers, synopsis etc. In geen geval zullen Picl of haar licentiegevers aansprakelijk zijn voor het feit dat content niet voldoet aan de inhoudelijk verwachtingen ten aanzien van deze content.
9.3 Gebruiker is aansprakelijk voor schade geleden door Picl ten gevolge van gebruik van content in strijd met het bepaalde in deze Voorwaarden.
9.4 Picl is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, waaronder tekortkomingen van Mollie en PayPal zijnde de partijen die de betalingen in verband met de content verwerken tenzij zij bij de selectie van deze derden niet de nodige zorgvuldigheid heeft betracht en de geleden schade te wijten is aan roekeloos handelen of opzet van de zijde van Picl.
9.5 Onverminderde het bepaalde in dit artikel dient Gebruiker eventuele klachten of vermeende aanspraken ten allen tijde binnen 24 uur na constatering, of in ieder geval zo snel mogelijk, kenbaar te maken aan Picl door een e-mail te sturen aan het volgende e-mailadres support@picl.be. Indien en voor zover Picl op welke grond ook jegens Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enige door Gebruiker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de vergoeding die Picl voor het verlenen van haar Dienst van Gebruiker heeft ontvangen of zou hebben ontvangen.

Artikel 10. Overmacht
11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Picl in geval van overmacht het recht, om naar eigen keuze, de uitvoering van de Dienst op te schorten, dan wel de overeenkomst inhoudende de Transactie zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat Picl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Picl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Beëindiging
11.1 Wanneer Gebruiker zich niet aan de bepalingen van deze Voorwaarden houdt, of Picl goede redenen heeft om te geloven dat Gebruiker zich daar niet aan houdt, heeft Picl het recht om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving: (i) de Transactie te annuleren, waarbij Gebruiker aansprakelijk blijft voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging uit hoofde van de Transactie of eerdere Transacties verschuldigd is geworden; en/of (ii) de licentie als genoemd in artikel 8.1 te doen beëindigen; en/of (iii) de toegang tot de Dienst (of een deel daarvan) onmogelijk te maken.
11.2 Picl behoudt zich het recht voor om op ieder tijdstip de Transactie of de Dienst (of een deel daarvan) te wijzigen, op te schorten of te beëindigen en Picl zal niet aansprakelijk zijn jegens Gebruiker of derden wanneer zij dat recht uitoefent. Voor zover mogelijk zal Picl Gebruiker vooraf waarschuwen voor een wijziging, opschorting of stopzetting van de Transactie of de Dienst. Beëindiging van de Transactie heeft geen invloed op de content die Gebruiker reeds van Picl heeft gehuurd.

Artikel 12. Toepasselijkheid Voorwaarden
12.1 Deze Voorwaarden zijn, bij uitsluiting van andere (algemene) voorwaarden, van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Picl en Gebruiker ten aanzien van de Dienst, Transacties inbegrepen.
12.2 Door gebruik te maken van de Dienst, door, onder meer maar niet beperkt tot, het aangaan van een Transactie of het registreren via de Website van Picl aanvaardt Gebruiker de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
12.3 Picl behoudt zich het recht voor, om van tijd tot tijd, wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. De meest actuele versie van de Voorwaarden kan altijd op de Website geraadpleegd worden.
12.4 De nietigheid van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.

Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze
13.1 Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst tussen Picl en Gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Nog steeds vragen?

Zo. We hebben je echt alles verteld over Picl. Heb je toch nog een vraag? Kom maar op. Stuur ons een bericht (support@picl.be) en je hoort zo snel mogelijk van ons.

Mail ons